Express Estate Agency Blog

Realize Your Dreams!

September 23, 2015
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0Email this to someonePrint this page

This detached house is located on Victoria Road, Formby, Liverpool, Merseyside and includes 4 reception rooms, a gymnasium, 5 bedrooms all of which have en suite shower rooms, front and rear gardens and a Gazebo. If you are interested, you can get to know more about the property by visiting the property listings here: http://goo.gl/0OjU0O

w670-r0 (10)

w670-r0

w670-r0 (1)

w670-r0 (4)

w670-r0 (2)

w670-r0 (3)

w670-r0 (5)

w670-r0 (6)

w670-r0 (7)

w670-r0 (8)

w670-r0 (9)

w670-r0 (11)

w670-r0 (12)

w670-r0 (13)

Leave a CommentNilton Says :
1432 Days Ago

ဒ မ က တ က လ တစ ယ က ခ င ဆ န ႔ဆ င မယ ထင တ ဘ .... ၿပ တတ တ က လ ရ သလ မ ၿပ တ က လ လည ရ မယ .. ၿပ လ ခ ရင လည မ ဘ တ အရည ပ ၾကမ က န သဘ .. :) ခ ဘ ၾကည ပ လ .. အ န က တ င ရ ပ ရ င တ မ တ မ ဘ တ က "I love you, I love you darling, I love you Sweetheart " လ ႔ ၿပ တ တ ႔ဖ ပမယ သ ပ ခ စ လ ႔မရဘ .. ၿမန မ မ ဘ တ က တ မ လ ၿပ သလ ဘ လ ပ ရပ န ႔ ပ .. ကၽ န တ လည အ မ က အရမ ခ စ ပမယ ခ စ တယ လ ႔ ၿပ ရမ ၀န လ နတယ .. ရ က နသလ လ .. အ မလည ကၽ န တ က မ ၿပ ဘ ... အ မ႔လ ပ ပ ခ သမ တ က ၿပန စဥ စ မ တ င .... အန ကလ တ က မင အ မက မင က အရမ ခ စ တ ဘ လ ႔ ၿပ လ တ င ၾကည န ရတ ဘ ... p.s သ သ ၿပ တ စက သ လ ၾက တယ တယ ဗ ႔... အရ ပ မပ လ ..အသ လ ဘ ၿဖစ ၿဖစ ပ ... ၿမန မ လ ၿပ တ လ ...

Nilton Says :
1432 Days Ago

ဒ မ က တ က လ တစ ယ က ခ င ဆ န ႔ဆ င မယ ထင တ ဘ .... ၿပ တတ တ က လ ရ သလ မ ၿပ တ က လ လည ရ မယ .. ၿပ လ ခ ရင လည မ ဘ တ အရည ပ ၾကမ က န သဘ .. :) ခ ဘ ၾကည ပ လ .. အ န က တ င ရ ပ ရ င တ မ တ မ ဘ တ က "I love you, I love you darling, I love you Sweetheart " လ ႔ ၿပ တ တ ႔ဖ ပမယ သ ပ ခ စ လ ႔မရဘ .. ၿမန မ မ ဘ တ က တ မ လ ၿပ သလ ဘ လ ပ ရပ န ႔ ပ .. ကၽ န တ လည အ မ က အရမ ခ စ ပမယ ခ စ တယ လ ႔ ၿပ ရမ ၀န လ နတယ .. ရ က နသလ လ .. အ မလည ကၽ န တ က မ ၿပ ဘ ... အ မ႔လ ပ ပ ခ သမ တ က ၿပန စဥ စ မ တ င .... အန ကလ တ က မင အ မက မင က အရမ ခ စ တ ဘ လ ႔ ၿပ လ တ င ၾကည န ရတ ဘ ... p.s သ သ ၿပ တ စက သ လ ၾက တယ တယ ဗ ႔... အရ ပ မပ လ ..အသ လ ဘ ၿဖစ ၿဖစ ပ ... ၿမန မ လ ၿပ တ လ ...